logo_geo
მერაბ ხაჩიძე: ბაქრაძე - ჩემი პრეზიდენტი რომ უნდა, რომ იყოს, - მარტო ამისთვის რომ ვჟეჟო, ხომაა ღირსი?! ...სხვებიც, მარა ეს ნამეტნავად!
- +

24 ივლისი. 2018. 03:18
big_banner
არქივი