logo_geo
კაცი, რომელიც 1974 წლიდან რუსეთში მეგრულ ენას ასწავლიდა როგორც ინგლისურს
- +

5 ივლისი. 2018. 11:58

 

 

 

კაცი, რომელიც 1974 წლიდან რუსეთში მეგრულ ენას ასწავლიდა როგორც ინგლისურს. მხოლოდ 6 წლის შემდეგ მიუხვდნენ და დაიჭირეს. თამაზ ნოდია.

 

 

 

 

big_banner
არქივი